Sundsvalls Brand- & Maskinteknik AB

Släck din oro med hjälp av oss. Vi hjälper dig med allt inom brandteknik.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidé att förebygga brand och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd.

Miljöpolicy

Verksamheten ska bedrivas utifrån ett kretslopps­perspektiv

Brand & Maskin erbjuder produkter och tjänster inom brandsäkerhetsområdet med tyngdpunkt på brandredskap, utrymningssäkerhet samt brandlarm och släckanläggningar för tunga fordon och fastigheter. Verksamheten kan på flertalet sätt påverka vår omvärldsmiljö och företagets val av processer och metoder kan innebära en väsentlig reduktion av miljöpåverkan. Företaget har därför fastställt nedanstående miljöpolicy och miljömål. Mål och vid behov även policy utvärderas och revideras årligen.

Miljöpolicy

Brand & Maskintekniks övergripande policy är verksamheten ska bedrivas utifrån ett kretsloppsperspektiv för att hushålla med naturens resurser. Detta uppnår vi genom att:

 • Informera och utbilda medarbetare för att skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.
 • Ha en dialog och samverkan i miljöfrågor med kunder, kravställare och andra intressenter.
 • I första hand välja leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning.
 • I första hand använda produkter med låg miljöbelastning och lång livslängd. Där system finns ska vi välja miljöklassade eller miljömärkta produkter.
 • Minimera användning av råvaror och energi samt omhänderta avfall och andra restprodukter på bästa sätt ur miljösynpunkt.
 • Följa upp, utvärdera och öppet redovisa vårt miljöarbete med målet ständiga förbättringar och en kontinuerligt minskad miljöbelastning.

Miljömål

Under 2015 gäller följande miljömål:

 1. Införa rutiner för fullständig sortering av allt avfall samt omhändertagande och återvinning av produkter och varor som kan återvinnas.
 2. Införa system för att löpande mäta bränsleförbrukning i företagets fordon och minska förbrukning per körsträcka.
 3. Öka andelen miljömärkta produktergenom att öka andelen sålda produkter ur Dafos miljösortiment i förhållande till övrig produktförsäljning.

   

  Ring oss